Oktober 2020

Oefeningen vanaf basis Vredepeel

Het gaat om trainingen met Belgische Marchetti-vliegtuigen en de L39 Albatros Jet-Trainer. Die zijn volgens Defensie nodig om het leveren van luchtsteun voor grondtroepen te trainen, de zogenoemde Close Air Support-procedures.

De oefeningen vanaf de basis in Vredepeel, die deels op Gemert-Bakels grondgebied ligt, vinden in week 41 dagelijks plaats tussen 9.00 en 17.00 uur.

Bron: ED 28-09-2020


September 2020

Update Augustus 2020:
Defensie voert natuuronderzoek vliegbasis
De Peel uit De te reactiveren vliegbasis op de Luitenant-generaal Bestkazerne in de Peel ligt in de buurt van meerdere Natura-2000 gebieden. Recente uitspraak van de Raad van State over de stikstofproblematiek bepaalt dat Defensie voor de te reactiveren vliegbasis een vergunningsaanvraag moet opstarten op grond van de Wet natuurbescherming. Dat is nodig om vooraf vast te stellen dat maatregelen om beschermde natuurgebieden te ontzien, daadwerkelijk resultaat hebben. 

Ter voorbereiding op deze aanvraag wordt een natuuronderzoek uitgevoerd. De terinzagelegging van het ontwerp-luchthavenbesluit wordt hierdoor opgeschoven. Dat geldt ook voor de Milieu Effectrapportage. Beiden stukken zijn nodig om te komen tot een luchthavenbesluit. In de eerstvolgende Commissie Overleg Voor Milieu (COVM) in oktober 2020 zal de nieuwe planning met omwonenden worden besproken.In het najaar zal Defensie via een reactienota reageren op de ingediende zienswijzen op de Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze reactienota wordt toegestuurd naar alle indieners van een zienswijze, ter inzage gelegd op het gemeentehuis en gepubliceerd op Defensie.nl.


Update Juli 2020:
Defensie lanceert website over Luchthavenbesluit militaire vliegbases. Lees hier het persbericht tbv burenmailing.

Update April 2020:
De termijn van november 2021 die was bepaald om alles rond te hebben voor reactivering van de Peel is naar alle waarschijnlijkheid niet haalbaar. In bijgevoegde brief meer informatie.

Update 20-03-2020:
Ivm het Corona virus zal onderstaande oefening niet worden uitgevoerd. De voortgang van activiteiten rondom de heractivering van luchtbases de Peel lopen tevens vertraging op.

Korte samenvatting bijeenkomst 13 februari 2020:
  • De Brabantse milieufederatie zal worden uitgenodigd om zitting te nemen in het COVM de Peel, dit op wens van de vergadering.
  • In week 18 ( de week van 27 april 2020) zal er een grote internationale oefening plaatsvinden. Dit betreft in hoofdzaak helicopters ( 35 in aantal) die vanaf Gilze Rijen naar de Peel komen om hier te oefenen. Er zullen waarschijnlijk ook F16 vliegtuigen deel uit maken van deze oefeningen.
    Men tracht overlast zoveel mogelijk te voorkomen door een route te kiezen die waarschijnlijk zo min mogelijk geluidshinder zal veroorzaken. Tzt zal de Klu het publiek verder informeren, mogelijk door het houden van een voorlichtingsavond.
  • De heer Kwast deelde mede dat er vertraging van de procedure gaat optreden om de Peel te reactiveren, mede oorzaak hiervoor is de stikstofproblematiek. De staatssecretaris zal derhalve een wetsvoorstel indienen om de termijn van 1 november 2021 te verlengen.

Frans Kisters uit Bakel neemt namens de inwoners van Gemert-Bakel plaats in een nieuw overlegorgaan rondom vliegbasis De Peel. De 69-jarige Frans Kisters werd vorige maand unaniem voorgedragen door de dorpsraden van Bakel (De Stem), Milheeze en De Rips.

De oud-politieman is door staatssecretaris Barbara Visser van Defensie beëdigd als lid van de Commissie Overleg Veiligheid en Milieu (COVM), zoals het orgaan officieel heet. Namens de gemeente neemt burgemeester Michiel van Veen zitting in de commissie.

Indien u vragen heeft rondom de vliegbasis kunt u via het volgende e-mailadres contact opnemen met Frans Kisters: fkisters.COVM@gmail.com

Informatie is ook te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Informatiepagina re-activering vliegbasis de Peel, gemeente Gemert-Bakel.

Verslagen bijeenkomsten COVM de Peel.

Reactie zienswijze dd. 31 januari2020